Easter 2021 – the Message from Poland

Szanowni Państwo!
Dziękujemy za chwile spędzone wspólnie razem z nami podczas naszych konferencji online z Mozambikiem, Jemenem i krajami Półwyspu Arabskiego i Afryki Północnej oraz Zambią.

Ladies and gentlemen!
Thank you for the time spent together with us during our online conferences with Mozambique, Yemen and the countries of the Arabian Peninsula and North Africa and Zambia.

Уважаемые дамы и господа!

Спасибо за время, проведенное вместе с нами во время наших онлайн-конференций с Мозамбиком, Йеменом и странами Аравийского полуострова и Северной Африки и Замбия.


Pomimo trudnego okresu Pandemii, pomimo trudności związanych z komunikacją internetową, udało się nam zachęcić do współpracy oraz przekazać do tak wielu krajów na świecie przesłanie z Polski, od polskich firm, instytutów i organizacji.

Despite the difficult period of the Pandemic, despite the difficulties related to Internet communication, we managed to encourage cooperation and send a message from Poland, from Polish companies, institutes and organizations to so many countries around the world.

Несмотря на тяжелый период пандемии, несмотря на трудности, связанные с Интернет-общением, нам удалось стимулировать сотрудничество и отправить сообщение из Польши, от польских компаний, институтов и организаций во многие страны мира.


Poznawajmy się, poznawajmy nasze wzajemne potrzeby i możliwości. A następnie rozwijajmy razem naszą współpracę.
Budujmy i rozwijajmy wspólnie rolnictwo, hodowlę i przetwórstwo rolno-spożywcze w krajach Afryki i Azji.

Let’s get to know each other, let’s get to know our mutual needs and possibilities.And then let’s develop our cooperation together. Let’s build and develop together agriculture, breeding and agri-food processing in the countries of Africa and Asia.

Давайте узнаем друг друга, давайте узнаем наши общие потребности и возможности. А потом давайте вместе развивать сотрудничество. Dавайте вместе строить и развивать сельское хозяйство, животноводство и агропродовольствие в странах Африки и Азии.

Budujmy je w oparciu o polskie doświadczenia z trudnego okresu transformacji ustrojowej, w oparciu o polskie technologie, innowacje, wiedzę i umiejętności, którymi się chcemy z Wami podzielić, na Waszym kontynencie, w Waszych krajach.

Let us build them on the basis of Polish experiences from the difficult period of the political transformation, based on Polish technologies,iInnovations, knowledge and skills that we want to share with you, on your continent, in your countries.

Давайте построим их на основе польского опыта трудного периода политической трансформации, на основе польских технологий, Инновации, знания и навыки, которыми мы хотим поделиться с вами, на вашем континенте, в ваших странах.

Będziemy kontynuowali nasze działania online, również podczas konferencji z Uzbekistanem, która odbędzie się już 12 kwietnia 2021 roku. Będziemy kontynuowali nasze działania w bezpośrednich kontaktach z partnerami z Afryki i Azji w najbliższych tygodniach miesiącach i latach – najpierw w biurze w Maputo w Mozambiku, a następnie w Jemenie i Zambii.

We will continue our online activities, also during the conference with Uzbekistan, which will take place already on April 12, 2021. We will continue our activities in direct contact with partners in Africa and Asia in the coming weeks and months – first at the Maputo office in Mozambique and then in Yemen and Zambia.

Мы продолжим нашу онлайн-деятельность, в том числе во время конференции с Узбекистаном, которая состоится уже сегодня – 12 апреля 2021 г.

В ближайшие недели и месяцы мы продолжим нашу деятельность в прямом контакте с партнерами в Африке и Азии – сначала в офисе в Мапуту в Мозамбике, а затем в Йемене и Замбии.

A z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia oraz szczęścia i pomyślności dla Was i Waszych Rodzin w najbliższych miesiącach i latach.

And on the occasion of Easter, we wish you first of all health and happiness and good fortune for you and your families in the coming months and years.

А по случаю Пасхи желаем в первую очередь
здоровья и счастья и удачи вам и вашим семьям в ближайшие месяцы и годы.

Czesław Rolla i Tomasz Minkiewicz

WIELKANOC 2021, POLSKA / EASTER 2021, POLAND

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]