misjE w Ukrainie

Szanowni Państwo!

Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze uprzejmie informuje, że w lutym 2023 r. planowana jest kolejna misja wyjazdowa do Ukrainy, której celem jest prowadzenie dalszych rozmów z przedstawicielami produkcyjnych, usługowych i handlowych firm ukraińskich między innymi w obszarze rolnictwa, hodowli, budownictwa, przemysłu oraz sieciami handlowymi, dystrybucji i sprzedaży.

Ponadto wszystkie firmy zgłoszone do PUCG będą umieszczane w specjalnie przygotowywanych wydaniach NEWSLETTERA dla Ukrainy, wydawanego w języku ukraińskim,

z zawartymi linkami do stron internetowych każdej polskiej firmy w języku ukraińskim.

NEWSLETTER będzie objęty dystrybucją elektroniczną na terenie całej Ukrainy.

W załącznikach znajdą Państwo sprawozdanie z I Etapu Misji realizowanej na terenie Ukrainy.

Etap II był rozwinięciem Etapu I o kolejne regiony i miasta ukraińskie.

W ramach Etapu III odbyło się Forum Gospodarcze w Bojarce, zorganizowane wspólnie z Radą Miasta Bojarka, podczas którego odbyły się dwie konferencje stacjonarne na terenie Bojarki z udziałem ponad 60-ciu firm ukraińskich i naszej delegacji, po których odbyło się szereg wizyt studyjnych w siedzibach firm ukraińskich, instytutów, uczelni i organizacji, gdzie oceniano ich potencjał, możliwości, potrzeby i propozycje współpracy (na załączonych zdjęciach pokazano fragmenty obu konferencji stacjonarnych}.

Misja na terenie Ukrainy realizowana jest w sposób ciągły i rozwijana w kolejnych etapach.

Zapraszamy wszystkie firmy, instytuty,  instytucje i organizacje

które chciałyby uczestniczyć razem z nami w działaniach w Ukrainie.

Podstawowym celem naszego działania jest rozwój STRATEGII WIN-WIN,

czyli takiej bezpośredniej współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami, instytucjami, miastami, gdzie każda ze stron uzyskuje wymierne korzyści, które daje się przeliczyć na konkretne efekty, np.:

  • finansowe – dodatkowe zyski uzyskane ze sprzedaży swoich produktów na nowych rynkach (polskich produktów na rynku ukraińskim i rynkach powiązanych z Ukrainą, ukraińskich produktów na rynkach europejskich i światowych)
  • technologiczne – modernizacja zakładów produkcyjnych w oparciu o nowe technologie, produkty, wspólne badania, zwiększenie konkurencyjności  na rynkach dla sprzedaży własnych produktów
  • naukowo-techniczne – powiązanie wybranych badań naukowych prowadzonych przez polskie i ukraińskie instytuty, zakłady doświadczalne i inne instytucje naukowe, prowadzenie wspólnych badań, wymiana naukowa i technologiczna, udostępnienie wynalazków i patentów itp.
  • zwiększenie potencjału i możliwości polskich i ukraińskich firm poprzez powiązania kapitałowe, organizacyjne, techniczne i technologiczne, umowy określające wspólne działania w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży czy realizowania wspólnych inwestycji czy wspólne udziały w przetargach, zamówieniach czy zleceniach z Polski czy z Ukrainy
  • efekty akcesyjne do Unii Europejskiej  – dostosowanie profilów produkcji, zasad i wymogów certyfikacji produktów, wymagań dotyczących ochrony środowiska itp (dotyczy głównie firm ukraińskich)
  • polityczne, dotyczące zwiększenia potencjału gospodarczego i politycznego obu krajów na arenie krajowej i międzynarodowej

Dzięki realizacji poprzednich misji w Ukrainie, Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze utworzyło

bezpośrednie kontakty z wieloma miastami ukraińskimi, firmami i instytucjami i otrzymuje tą drogą wiele ofert i propozycji współpracy z ukraińskimi firmami, które są kierowane za naszym pośrednictwem do polskich firm.

Oferty i propozycje współpracy z Ukrainy obejmują szerokie spektrum wspólnych działań w zakresie produkcji, handlu i usług, które mogłyby być realizowane na terenie Ukrainy i Polski. Obejmują też praktycznie wszystkie działy gospodarki narodowej i pochodzą od podmiotów o różnych strukturach i formach prawnych. W efekcie dotychczasowych działań PUCG wiele firm ukraińskich i polskich jest na etapie bezpośrednich rozmów określających dalszą współpracę oraz uzgadniania szczegółów przygotowywanych porozumień.

Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze jest międzynarodową platformą powiązań poziomych, współpracującą poprzez ośrodek PUCG z siedzibą w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym bezpośrednio z ukraińskimi miastami i firmami.

W strukturach PUCG powstały profesjonalne kanały komunikacyjne między Ukrainą i Polską w których przepływają informacje gospodarcze, a jednocześnie po polskiej jak i ukraińskiej stronie powstają bazy ofert, zamówień, potrzeb polskich i ukraińskich firm.

Zapraszamy wszystkie firmy do prezentowania swoich ofert, technologii, doświadczeń, możliwości – ale i potrzeb (np. kapitałowych czy w zakresie zaopatrzenia własnego zakładu w półprodukty czy produkty z Ukrainy) na bardzo obiecującym i perspektywicznym rynku ukraińskim, niezwykle bogatym w surowce i potencjał gospodarczy.

Zapraszamy do udziału w PUCG firmy, do których moglibyśmy kierować spływające do nas z Ukrainy zamówienia.

  • Firmy już zgłoszone do Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego będą brały udział w tej i następnych misjach zgodnie z programem tych misji, natomiast pozostałe firmy nie będące członkami PUCG, zapraszamy do wypełnienia załączonego zgłoszenia i odesłanie do nas pocztą elektroniczną jego skanu.

Więcej informacji można znaleźć w wydaniu grudniowym newslettera :

NEWSLETTER – DECEMBER 2022

Polsko-Ukraińskie Centrum Gospodarcze otrzymuje wiele ofert i propozycji współpracy z Ukrainy kierowane do polskich firm.

Obejmują one szerokie spektrum wspólnych działań w zakresie produkcji, handlu i usług, które mogłyby być realizowane na terenie Ukrainy i Polski. Obejmują też praktycznie wszystkie działy gospodarki narodowej i pochodzą od podmiotów o różnych strukturach i formach prawnych.

Oczywiście, firmy ukraińskie są zainteresowane sprzedażą swoich produktów na rynku polskim i rynkach europejskich, ale też oferują przy tym swoje wolne moce produkcyjne czy przerobowe – mogą produkować na terenie Ukrainy wyroby polskie na podstawie polskich wzorów czy licencji, zaopatrując się w półprodukty czy surowce na rynku ukraińskim. Dzięki temu, polskie firmy, niezależnie od rozwoju własnej produkcji w oparciu o potencjał i możliwości firm ukraińskich, zyskają bezpośredni dostęp do ukraińskiego rynku poprzez istniejące własne sieci dystrybucji i sprzedaży tych właśnie ukraińskich firm do ukraińskich odbiorców.

Przykładowo, firmy ukraińskie produkujące wyroby spożywcze, przetwory owocowo-warzywne, obuwie, odzież, produkty codziennego użytku, wyposażenia domu, ogrodu, wszelkiego rodzaju pojazdów i ich wyposażenia i tym podobne, są zainteresowane nie tylko dostosowaniem ich produktów do norm i standardów europejskich i sprzedażą na europejskim rynku, ale również współpracą w zakresie rozwoju własnej produkcji w oparciu o technologie i wzory czy licencje uzyskane z Polski. Możliwe są tu różne zasady współpracy, od tworzenia wspólnych przedsiębiorstw, wspólnych struktur organizacyjnych czy kapitałowych takich jak holdingi, fundusze czy konsorcja, poprzez umowy o współpracy. W ten właśnie sposób polskie firmy bez zbędnych kosztów mogą uzyskać szeroki dostęp do ukraińskiego rynku.

Ukraińskie sieci dystrybucji i handlu, w tym sieci wielkopowierzchniowe, są zainteresowane sprzedażą polskich produktów cieszących się dobrą opinią i renomą wśród ukraińskich konsumentów. Dotyczy to praktycznie każdego rodzaju produktów przemysłowych i kierowanych do indywidualnego konsumenta – od wyrobów spożywczych, ubrań, mebli, tych przeznaczonych dla domu i ogrodu, dla motoryzacji, wyrobów medycznych do wyrobów hutniczych czy budowlanych.

W zakresie rolnictwa i jego zaopatrzenia w maszyny i urządzenia, nasiona i sadzonki, nawozy i środki ochrony roślin, hale, silosy i systemy nawadniania, środki transportu i magazynowania, chłodnie, linie i maszyny do przetwórstwa owocowo-warzywnego, opakowania itp. istnieją ogromne możliwości współpracy ukraińskich państwowych i prywatnych firm z producentami polskimi. Wiele firm ukraińskich jest taka współpracą bardzo zainteresowana, zarówno na ukraińskim jak i polskim rynku.

Ukraińskie firmy usługowe, działające w obszarze budownictwa ogólnego, przemysłowego, infrastrukturalnegozainteresowane zaopatrzeniem w nowe materiały, urządzenia i technologie, zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w oparciu o polskie doświadczenia w Polsce i na rynkach światowych.

Chętnie będą korzystały z tych doświadczeń, nie tylko w zakresie zaopatrzenia ale również w zakresie współpracy przy wykonywaniu zleceń czy zamówień pozyskanych na rynkach publicznych i prywatnych, szczególnie w ramach istniejących czy planowanych w przyszłości zamówień w trybie przetargów.

Aby można było uczestniczyć w tych procesach, już teraz warto się do tego przygotowywać, analizując istniejące i prognozowane uwarunkowania rynkowe, nawiązując kontakty z potencjalnymi ukraińskimi partnerami i prowadząc wstępne badania i obserwacje rynkowe.

Zapraszamy do współpracy

Sprawozdanie z I Etapu Misji – październik 2022

Podczas I Etapu Misji na terenie Ukrainy głównym zadaniem była odbudowa i jednocześnie intensyfikacja kontaktów osobistych i zawodowych ze współpracującymi z nami od wielu lat miastami ukraińskich oraz ze współpracujących z nami organizacjami, firmami czy osobami prywatnymi mającymi swoje siedziby w w/w miastach czy ich regionach.

Jednocześnie zamierzaliśmy nawiązać kontakty z nowymi partnerami i wciągnąć do współpracy

w ramach utworzonego Polsko – Ukraińskiego Centrum Gospodarczego nowe miasta, organizacje i firmy leżące na terenie Ukrainy.

Kowel

KOWEL

Misja rozpoczęła się w Kowlu od spotkania z przedsiębiorcami z Kowla, na którym omówiono zasady działania Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego PUCG oraz nawiązano robocze kontakty z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Uzgodniono dalsze zasady współpracy w celu wdrażania programu i jego popularyzacji wśród ukraińskich producentów Regionu Kowla i sąsiadujących z nim. Przez te miasta przesyłana jest otrzymywana z Polski pomoc humanitarna do walczącego Donbasu i Chersonia oraz wysyłane jest zaopatrzenie i pomoc dla ludności i wyposażenie i zaopatrzenie dla wojsk ukraińskich na wschodzie Ukrainy.

Łuck

ŁUCK

Nawiązaliśmy bliskie kontakty z władzami miasta i regionu Łucka, które zaowocowały bliską współpracą z lokalnymi firmami.

Ustaliliśmy wspólnie ze stroną ukraińską kanały komunikacyjne i zasady tej współpracy, która rozpoczęła się od wymiany informacji o potencjale i możliwościach firm ukraińskich i polskich. Obecnie opracowywane są konkretne

propozycje współpracy na terenie Ukrainy, Polski i Europy, które zmierzają do rozwinięcia sprzedaży polskich i ukraińskich produktów w oparciu o posiadane własne sieci dystrybucji i handlu w obu krajach.

Trwają rozmowy dotyczące

wspólnych inwestycji i przenoszenia części własnej produkcji na teren Polski lub Ukrainy.

Sarny

SARNY

Sarny to miasto powiatowe, około 30 tys. mieszkańców.

W mieście rozwinął się przemysł spożywczy, metalowy oraz meblarski.

Odbyło się spotkanie z Zarządem Miasta, podczas którego uzgodniono kanały kontaktowe i sposoby dalszego działania w oparciu o Program PUCG. Przedstawiono nam możliwości i potencjał regionu w zakresie rolnictwa i przetwórstwa.

Szczególnie dziękowano nam za to, że przybyliśmy do nich z misją gospodarczej współpracy w momencie wielkiego zagrożenia od strony Białorusi – Sarny leżą na północy ok 50 km od granicy z Białorusią.

Miasto jest bardzo zainteresowane współpracą z Puławami i udziałem w PUCG.

Bojarka / Wiszniewo / Rejon Światoszyński Kijowa

BOJARKA

Bojarka to miasto partnerskie Puław, gdzie zostaliśmy niezwykle życzliwie przywitani, uzgodniliśmy dane kontaktowe i sposoby dalszego działania w ramach PUCG.

Uzgodniono termin i sposoby przeprowadzenia Polsko – Ukraińskiego Forum Gospodarczego w listopadzie 2022 r. w którym zamiar udziału zgłosiło ponad 50 firm z Bojarki i okolic tego miasta.

Więcej szczegółów znajduje się w oficjalnych pismach od Miasta Bojarka.

Ponieważ Bojarka leży w odległości 25 km od centrum Kijowa, więc na jej terenie zorganizowaliśmy tymczasową bazę wypadową, z której realizowaliśmy dalsze wyjazdy do Kijowa oraz oraz innych miejscowości położonych na Wschodzie i Południu Ukrainy.


Charków

CHARKÓW

Drugie największe miasto w Ukrainie pod względem liczby ludności, położone około 500 km na wschód od Kijowa.

Z uwagi na ciągłe naloty rosyjskich rakiet (ogłaszane były wielokrotnie alarmy podawane przez radio ukraińskie), na terenie Charkowa nie udało się nam spotkać bezpośrednio z Zarządem Miasta. Udało nam się skontaktować z przedstawicielami biznesu i ustalić dalsze kroki działania.

Połtawa

POŁTAWA

Miasto posiadające ok. 290 tys. ludności,, położone 353 km od Kijowa na drodze do Charkowa.

Posiada przemysł maszynowy, spożywczy, materiałów budowlanych, skórzano -obuwniczy, włókienniczy, produkcja diamentów syntetycznych; węzeł kolejowy; 5 szkół wyższych; obserwatorium grawimetryczne Ukraińskiej Akademii Nauk.

Nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami biznesu.

Dniepr / Krzywy Róg

DNIEPR

Dniepr położony jest 481 km od Kijowa, natomiast Krzywy Róg 421 km.

Próbowaliśmy z Kijowa dotrzeć do obu tych miast, ale z uwagi na ciągłe alarmy o nalotach i ograniczeniach w ruchu drogowym było to niemożliwe – zmuszeni byliśmy powrócić do Kijowa nie osiągnąwszy celu. Kontakt e-mailowy i telefonicznym był niemożliwy.


Biała Cerkiew

BIAŁA CERKIEW

Miasto liczące około 200 tys. mieszkańców, największe w obwodzie kijowskim, położone około 80 km na południe od Kijowa, z ciekawą historią związaną z Polską.

Posiada rozwinięty i nowoczesny przemysł , między innymi zakłady produkcji opon i maszyn rolniczych.

Nowoczesne i dobrze zorganizowane miasto z parkiem przemysłowym, prężnymi organizacjami gospodarczymi i czterema głównymi klastrami.

Uzgodniliśmy z Zarządem Miasta sposób działania i główne zadania.


Umań


UMAŃ

Miasto posiada ok. 82 tys. ludności, jest położone w centrum Ukrainy, na skrzyżowaniu głównych autostrad. Ośrodek przemysłu maszynowego, materiałów budowlanych i spożywczego; węzeł drogowy. W mieście znajdują się dwie szkoły wyższe.

Miasto otwarte na współpracę z Polską, bardzo życzliwie władze miasta przyjęły nasze propozycje i otwarta została bezpośrednia współpraca, uzgodnione zostały kanały komunikacyjne i warunki współpracy. Niezwykle ważne dla naszych dalszych działań na terenie całej Ukrainy.


Żytomierz

Miasto posiada ok.260 tys. mieszkańców, położone na głównej trasie z Polski do Kijowa.

Ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, lekkiego, spożywczego i chemicznego, a także ośrodek kulturalny z teatrami i muzeami oraz centrum szkolnictwa wyższego.

Podczas spotkania z Zarządem Miasta uzgodniono dalsze zadania w zakresie realizacji projektu PUCG. Bardzo życzliwie przyjęto nasze inicjatywy i zgłoszono do nich natychmiastowy akces.


Winnica


WINNICA

Dogodne położenie na szlakach komunikacyjnych Ukrainy.

Miasto posiada ok. 370 tys. mieszkańców. W mieście rozwinięty jest przemysł spożywczy, lekki, chemiczny, maszynowy, metalowy, materiałów budowlanych oraz drzewny.

Zarząd Miasta zainteresowany współpracą, należy ustalić dalsze szczegóły.

Z uwagi na brak możliwości skontaktowania się drogą e-mailową lub telefoniczną z następującymi miastami: Chmielnicki, Iwano-Frankowsk, Kamieniec Podolski, Lwów, Łuck, Dublany, Równe, Mikołajów, Tarnopol, Odessa – planujemy weryfikację danych kontaktowych i powrócić do tych miast w II Etapie realizacji projektu PUCG.

Opracował:

Czesław Rolla – koordynator PUCG

Prezes Zarządu CEiPG dn. Dn. 24.10.2022 r.

CENTRUM EKOLOGII I PROMOCJI GOSPODARCZEJ

tel. +48 666 048 421

email: goalgier@gmail.co

https://negoce.org/

https://www.regionpulawski.pl

https://idatt.eu/