PUCG / Polsko – Ukraińskie Centrum Gospodarcze

ZGŁOSZENIE FIRMY DO POLSKO-UKRAIŃSKIEGO CENTRUM GOSPODARCZEGO

Polsko – Ukraińskie Centrum Gospodarcze powołane zostało w celu rozwoju handlu i współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i ukraińskimi zakładami produkcyjnymi, organizacjami, miastami i gminami. Działania międzynarodowego ośrodka handlu i współpracy gospodarczej PUCG będą stymulowały stały wzrost produkcji polskich i ukraińskich zakładów przemysłowych i połączonej z tym sprzedaży nie tylko w Polsce i Ukrainie, ale również na rynkach europejskich i światowych.

Podstawowym celem naszego działania jest rozwój STRATEGII WIN-WIN, czyli takiej bezpośredniej współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami, instytucjami, miastami, gdzie każda ze stron uzyskuje wymierne korzyści, które daje się przeliczyć na konkretne efekty, np.:

  • finansowe – dodatkowe zyski uzyskane ze sprzedaży swoich produktów na nowych rynkach (polskich produktów na rynku ukraińskim i rynkach powiązanych z Ukrainą, ukraińskich produktów na rynkach europejskich i światowych)
  • technologiczne – modernizacja zakładów produkcyjnych w oparciu o nowe technologie, produkty, wspólne badania, zwiększenie konkurencyjności na rynkach dla sprzedaży własnych produktów
  • naukowo-techniczne – powiązanie wybranych badan naukowych prowadzonych przez polskie i ukraińskie instytuty, zakłady doświadczalne i inne instytucje naukowe, prowadzenie wspólnych badań, wymiana naukowa i technologiczna, udostępnienie wynalazków i patentów itp.
  • zwiększenie potencjału i możliwości polskich i ukraińskich firm poprzez powiązania kapitałowe, organizacyjne, techniczne i technologiczne, umowy określające wspólne działania w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży czy realizowania wspólnych inwestycji czy wspólne udziały w przetargach, zamówieniach czy zleceniach z Polski czy z Ukrainy
  • efekty akcesyjne do Unii Europejskiej – dostosowanie profilów produkcji, zasad i wymogów certyfikacji produktów, wymagań dotyczących ochrony środowiska itp (dotyczy głównie firm ukraińskich
  • polityczne, dotyczące zwiększenia potencjału gospodarczego i politycznego obu krajów na arenie krajowej i międzynarodowej

Polsko – Ukraińskie Centrum Gospodarcze powołane zostało w celu rozwoju handlu i współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i ukraińskimi zakładami produkcyjnymi, organizacjami, miastami i gminami. Działania międzynarodowego ośrodka handlu i współpracy gospodarczej PUCG będą stymulowały stały wzrost produkcji polskich i ukraińskich zakładów przemysłowych i połączonej z tym sprzedaży nie tylko w Polsce i Ukrainie, ale również na rynkach europejskich i światowych.  Zamiast konkurować z sobą na wewnętrznych i międzynarodowych rynkach, będziemy współpracowali i tworzyli takie wspólne rozwiązania, które w efekcie przyniosą wymierne korzyści zarówno polskiej, jak i ukraińskiej stronie. Będziemy wspólnie uczestniczyli w odbudowie infrastruktury, wyposażenia miast i gmin ukraińskich , nie tylko tych zniszczonych bezpośrednio przez rosyjskie wojska okupacyjne, ale również tych, które z powodu wojny utraciły swoje zdolności produkcyjne czy rozwojowe.

Ukraina oferuje firmom polskim udział w rynku ukraińskim, możliwości sprzedaży na nim oferowanych z Polski produktów, urządzeń i technologii. Ukraina posiada bogate złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, rud manganowych i żelaza, uranu, węgla koksującego, siarki rodzimej, soli kamiennej i potasowej, węgla kamiennego, chromu i niklu, tytanu, magnezu, aluminium, ponadto występuje miedź, cynk, ołów, złoto, srebro i wiele innych minerałów i kopalin. Ukraina jest czwartym na świecie eksporterem kukurydzy, piątym na świecie eksporterem pszenicy, wielkim eksporterem żywności i produktów przetwórstwa.
Jeśli połączymy nasze siły, nasz potencjał produkcyjny, technologiczny,  staniemy się międzynarodową potęgą gospodarczą.

Partnerami PUCG są po stronie ukraińskiej firmy, organizacje, instytucje, miasta i gminy, które bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli przesyłają zgłoszenia czy zamówienia na konkretne polskie produkty, maszyny czy technologie.

Partnerami PUCG są po polskiej stronie firmy , organizacje i instytucje, które zgłosiły się do Programu Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego, chcąc uczestniczyć w odbudowie, modernizacji i restrukturyzacji Ukrainy we wspólnej Europie.

Wszystkie otrzymane z Ukrainy zamówienia i zapotrzebowania, po ich wstępnej weryfikacji będą przekazywane polskim firmom i organizacjom, które zgłosiły swój akces do PUCG lub które występują w Bazach Danych Międzynarodowego Systemu Transferu Technologii, Maszyn i Produktów MSTMIP.