Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o., ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy, Polska

Polsko – Ukraińskie Centrum Gospodarcze

 Polsko – Ukraińskie Centrum Gospodarcze powołane zostało w celu rozwoju handlu i współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i ukraińskimi zakładami produkcyjnymi, organizacjami, miastami i gminami. Działania międzynarodowego ośrodka handlu i współpracy gospodarczej PUCG będą stymulowały stały wzrost produkcji polskich i ukraińskich zakładów przemysłowych i połączonej z tym sprzedaży nie tylko w Polsce i Ukrainie, ale również na rynkach europejskich i światowych.  Zamiast konkurować z sobą na wewnętrznych i międzynarodowych rynkach, będziemy współpracowali i tworzyli takie wspólne rozwiązania, które w efekcie przyniosą wymierne korzyści zarówno polskiej, jak i ukraińskiej stronie. Będziemy wspólnie uczestniczyli w odbudowie infrastruktury, wyposażenia miast i gmin ukraińskich , nie tylko tych zniszczonych bezpośrednio przez rosyjskie wojska okupacyjne, ale również tych, które z powodu wojny utraciły swoje zdolności produkcyjne czy rozwojowe.
Ukraina oferuje firmom polskim udział w rynku ukraińskim, możliwości sprzedaży na nim oferowanych z Polski produktów, urządzeń i technologii. Ukraina posiada bogate złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, rud manganowych i żelaza, uranu, węgla koksującego, siarki rodzimej, soli kamiennej i potasowej, węgla kamiennego, chromu i niklu, tytanu, magnezu, aluminium, ponadto występuje miedź, cynk, ołów, złoto, srebro i wiele innych minerałów i kopalin. Ukraina jest czwartym na świecie eksporterem kukurydzy, piątym na świecie eksporterem pszenicy, wielkim eksporterem żywności i produktów przetwórstwa.
Jeśli połączymy nasze siły, nasz potencjał produkcyjny, technologiczny,  staniemy się międzynarodową potęgą gospodarczą.

Partnerami PUCG są po stronie ukraińskiej firmy, organizacje, instytucje, miasta i gminy, które bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli przesyłają zgłoszenia czy zamówienia na konkretne polskie produkty, maszyny czy technologie.

Partnerami PUCG są po polskiej stronie firmy , organizacje i instytucje, które zgłosiły się do Programu Polsko-Ukraińskiego Centrum Gospodarczego, chcąc uczestniczyć w odbudowie, modernizacji i restrukturyzacji Ukrainy we wspólnej Europie.

Wszystkie otrzymane z Ukrainy zamówienia i zapotrzebowania, po ich wstępnej weryfikacji będą przekazywane polskim firmom i organizacjom, które zgłosiły swój akces do PUCG lub które występują w Bazach Danych Międzynarodowego Systemu Transferu Technologii, Maszyn i Produktów MSTMIP.

 

Польсько–Український Економічний Центр

Польсько-український економічний центр створено з метою розвитку торгово-економічної співпраці між польськими та українськими виробничими підприємствами, організаціями, містами та гмінами. Діяльність Центру міжнародної торгівлі та економічного співробітництва PUCG стимулюватиме постійне збільшення виробництва польських та українських промислових заводів і пов’язаних з ним продажів не лише в Польщі та Україні, але й на європейських та світових ринках. Замість того, щоб конкурувати між собою на внутрішньому та міжнародному ринках, ми будемо співпрацювати та створювати такі спільні рішення, які принесуть відчутну вигоду як для польської, так і для української сторони. Ми спільно братимемо участь у відбудові інфраструктури та обладнання українських міст і гмін, не лише тих, які постраждали безпосередньо від російсько-окупаційних військ, а й тих, які втратили свої виробничі чи будівельні потужності через війну.
Україна пропонує польським компаніям частку на українському ринку та можливість продавати пропоновані з Польщі продукти, пристрої та технології. Україна має багаті поклади сирої нафти, природного газу, марганцевої та залізної руд, урану, коксівного вугілля, самородної сірки, кам’яної та калійної солі, кам’яного вугілля, хрому та нікелю, титану, магнію, алюмінію, а також є мідь, цинк, свинець і золото. , срібло та багато інших мінералів і мінералів. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи, п’ятим експортером пшениці та великим експортером продуктів харчування та продуктів переробки.
Якщо ми об’єднаємо наші сили та наш виробничо-технологічний потенціал, то станемо міжнародною економічною державою.

Партнерами PUCG з українського боку є компанії, організації, установи, міста та муніципалітети, які безпосередньо або через своїх представників подають заявки чи замовлення на конкретні польські продукти, машини чи технології.

Партнерами PUCG з польського боку є підприємства, організації та установи, які подали заявки на участь у Програмі Польсько-Українського Економічного Центру, бажаючи взяти участь у відбудові, модернізації та реструктуризації України у спільній Європі.

Усі замовлення та вимоги, отримані з України, після їх первинної перевірки будуть передані польським компаніям та організаціям, які подали заявку на PUCG або які фігурують у базах даних Міжнародної системи трансферу технологій, машин та продуктів MSTMIP.

Рішенням Управи Польсько-Українського Економічного Центру фірми, організації та установи з України звільнено від будь-яких зборів.

 

 

Call

(+48) 666-048-421,  729-886-320

Address

Centrum Ekologii i Promocji Gospodarczej

Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o. o.,

ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy, Polska