Institut de développement et de transfert de technologie

Instytut Rozwoju i Transferu Technologii IDATT

prowadzi badania na rzecz zrównoważonego rozwoju wszelkich dziedzin gospodarki Algierii ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, hodowli i przetwórstwa rolno-spożywczego. Na podstawie prowadzonych badań i analiz, Instytut wdraża innowacyjne rozwiązania na farmach czy fermach pilotażowych wraz z pilotażowymi instalacjami technologicznymi w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

Instytut działa jako otwarte forum współpracy dla wszystkich algierskich i polskich partnerów zainteresowanych dynamicznym rozwojem i transformacją gospodarczą Algierii, w oparciu o najlepsze polskie doświadczenia, badania, innowacje, technologie, maszyny i linie technologiczne.

Do współpracy Instytut zaprasza czołowych polityków, naukowców, specjalistów, są zapraszane instytuty, zakłady doświadczalne i hodowlane, ośrodki doradztwa rolniczego, zakłady przemysłowe z Algierii i z Polski.
Na podstawie prowadzonych badań, Instytut będzie proponował określone rozwiązania, przedstawiał rekomendacje, sugestie , kierowane zarówno do administracji rządowej i lokalnej, jak i do właścicieli farm rolniczych i ferm hodowlanych, biznesu krajowego czy lokalnego.
Działalność Instytutu będzie także miała na celu zwalczanie bezrobocia i aktywizację zawodową osób młodych. Instytut będzie przygotowywał specjalne oferty dla osób bezrobotnych na podstawie przykładów konkretnych rozwiązań w różnych dziedzinach rolnictwa, hodowli zwierząt, przetwórstwa.

Nowe technologie, maszyny i urządzenia przeznaczone dla aktywizacji zawodowej, oprócz walki z bezrobociem będą również przyczyniać się do rozwoju rolnictwa, hodowli i przetwórstwa spożywczego, w szczególności na obszarach rolniczych.
Instytut będzie prowadził analizy dla zrównoważonego i harmonijnego rozwoju rolnictwa i hodowli w Algierii od rozpoczęcia produkcji rolnej, do jej zebrania, przygotowania do sprzedaży lub przetworzenia, dystrybucji na rynku wewnętrznym regionalnym i krajowym, aż do jej eksportu w świetle doświadczeń polskich, na przykładzie konkretnych rozwiązań w poszczególnych dziedzinach rolnictwa, hodowli, przetwórstwa. Miejsce w tym procesie instytutów naukowych, ośrodków doradztwa rolniczego, stacji hodowlanych, izb gospodarczych i rolniczych, strategicznych przedsiębiorstw produkujących nasiona, nawozy, maszyny dla uprawy gleby, sadzenia, nawożenia, nawodnienia, zbierania plonów, maszyny do kalibracji i przygotowania do sprzedaży w regionalnych lub krajowych sieciach, maszyny do produkcji maszyn do przetworzenia produktów rolnych w gotowe do sprzedaży na rynku lokalnym, krajowym lub eksportu wyroby przetworzone.

W swoich badaniach, Instytut będzie łączył teorię z praktyką, wdrażając modelowe rozwiązania

od pomysłu na bycie farmerem czy hodowcą do praktycznej realizacji zakończonej sprzedażą

produktu rolnego lub jego przetworzenia i sprzedania na rynku krajowym lub jego eksporcie.